ไม่ไผ่ลำ
Bamboo pole

แบมบู บอร์ด
Bamboo board

พื้นไม้สำหรับภายนอก
Bamboo super dec

หลอดไม้ไผ่
Bamboo straw

เข้าชมโปรเจ็กจากผลิตภัณฑ์จาก Thailand Bamboo